March 24, 2018

Sponsorlu Bağlantılar

Mevlana’nın Eserleri

 • Mesnevi
 • Divan-ı Kebir
 • Fihi Ma Fih
 • Mecalis-i Seb’a
 • Mektuplar

Eserlerinin orjinal dili Farsça’dır.

Mesnevi

Mesnevi klasik doğu edebiyatında, bir şiir tarzının adıdır. Edebiyatta aynı vezinde ve her beyti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım türüne Mesnevi adı verilmiştir. Uzun sürecek konular veya hikayeler şiir yoluyla anlatılmak istendiğinde, kafiye kolaylığı nedeniyle mesnevi türü tercih edilirdi.

Sponsorlu Bağlantılar

Mevlâna Mesnevi’yi Hüsameddin Çelebi’nin isteği üzerine yazmıştır. Kâtibi Hüsameddin Çelebi’nin söylediğine göre, Mevlâna, Mesnevi beyitlerini Meram’da gezerken, oturuken, yürürken, hatta semâ ederken söylermiş.

Halen Mevlâna Müzesi’nde teşhirde bulunan 1278 tarihli, elde bulunulan en eski Mesnevi nüshasına göre beyit sayısı 25618 dir.

Divan-ı Kebir

Divân şairlerinin şiirlerini topladıkları deftere denir. “Divân-ı Kebir “Büyük Defter” veya “Büyük Divân” manasına gelir.

Mevlâna’nın çeşitli konularda söylediği şiirlerin tamamı bu divandadır. Divân-ı Kebir’in dili Farsça olmakla beraber, içinde Arapça, Türkçe ve Rumca şiire de yer verilmiştir.

Divân-ı Kebir 21 küçük divân (Bahir) ile rubâî divânının bir araya getirilmesi ile oluşmuştur. Divân-ı Kebir’in beyit sayısı 40.000’i aşmaktadır.

Mevlâna Divân-ı Kebir’deki bazı şiirlerini Şems Mahlası ile yazdığı için bu divâna Divân-ı Şems de denmektedir. Divânda yer alan şiirler vezin ve kafiyeler göz önüne alınarak düzenlenmiştir.

Fihi Ma Fih

Fîhi Mâ Fih “Ne varsa içindedir” manasına gelmektedir. Bu eser Mevlâna’nın çeşitli meclislerde yaptığı sohbetleri içermektedir. Bunların oğlu Sultan Veled tarafından bir kitapta toplandığı sanılmaktadır. Eser 61 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden bir kısmı, Selçuklu Veziri Süleyman Pervane’ye hitaben kaleme alınmıştır. Eserde bazı siyasi olaylara da değinilmiştir. Bu nedenle bu eser tarihi açıdan da büyük bir önem taşımaktadır.

Eserde cennet ve cehennem, dünya ve ahiret mürşid ve mürid, aşk ve sema gibi konular işlenmiştir.

Meclis-i Seb’a

Mecâlis-i Seb’a adından da anlaşılacağı üzere Mevlâna’nın yedi meclisinin, yedi vaazının toplanmasından meydana gelmiştir. Mevlâna’nın vaazları, Çelebi Hüsameddin veya oğlu Sultan Veled tarafından not edilmiş ancak özüne dokunulmamak kaydı ile eklentiler yapılmıştır. Eserin düzenlenmesi yapıldıktan sonra, Mevlâna’nın tashihinden geçmiş olması kuvvetle muhtemeldir.

Şiiri amaç değil, fikirlerini söylemede bir araç olarak kabul eden Mevlâna, yedi meclisinde şerh ettiği hadisleri şu konulara ayırmıştır:

 1. Doğru yoldan ayrılmış toplumların hangi yolla kurtulacağı.
 2. Suçtan kurtuluş, akıl yolu ile gafletten uyanış.
 3. İnanç’daki kudret.
 4. Tövbe edip doğru yolu bulanların Allah’ın sevgili kulu olacakları.
 5. Bilginin değeri
 6. Gaflete dalış
 7. Aklın önemi

Bu yedi mecliste, asıl şerh edilen hadiselerle beraber 41 hadis daha geçmektedir. Mevlâna tarafından seçilen her hadis içtimaidir. Mevlâna, yedi meclisinde her bölüme “hamd-ü sena” ve “münacat” ile başlamakta, açıklanacak konuları ve tasavvufi görüşlerini hikaye ve şiirlerle cazip hale getirmektedir. Bu yol Mesnevi’nin yazılışında da aynen kullanılmıştır.

Mektuplar

Mevlâna’nın başta Selçuklu hükümdarlarına ve devrin ileri gelenlerine nasihat için, kendisinden sorulan ve halli istenilen dini ve ilmi konularda açıklayıcı bilgiler vermek için yazdığı 147 adet mektuptur.

Mevlâna bu mektuplarında, edebi mektup yazma kaidelerine uymamış, aynen konuştuğu gibi yazmıştır. Mektuplarında “kulunuz, ben deniz”gibi kelimelere hiç yer vermemiştir.

Hitaplarında mevki ve memuriyet adları müstesna, mektup yazdığı kişinin aklına, inancına ve yaptığı iyi işlere göre kendisine hangi hitap tarzı yakışıyorsa, onu kullanmıştır.

Mevlana’nın Şiirleri

Mevlana

Ayna dostun yüzüydü, gördü Mevlana
Maşukla ağladı, güldü Mevlana
Dostun en hası, o sevgiliyi
Şems’in gözlerinde buldu Mevlana

‘Yalan zarar kalbe’ dedi Mevlana
Selameti aşkta buldu Mevlana
Tevekkül edenler mutlak sevinir
Sabırla murada erdi Mevlana

Senin suyun aşın candı Mevlana
Hasretle sarardın soldun Mevlana
Ayrılık ateşi eritti seni
Ne aklın ne sabrın kaldı Mevlana

Muhabbette güneş oldu Mevlana
Cömertlikte suydu aktı Mevlana
Sevda kadehinden içti şarabı
Aşk dininde pişti yandı Mevlana

Âşık gönüllere rüzgâr Mevlana
Gözü kem olandan ırak Mevlana
Candan bir candı cümle canlara
Şems’in ateşiyle coştu Mevlana

Sevgi Dili Dostluk Eli Mevlana

Sevgi dili dostluk eli Mevlana,
Merhametin gül yüreği Mevlana,
Yesevinin dergahından Mevlana,
Bahçelerden yeni çiçek sun ona.

Dört kıtaya nam salışta Mevlana,
Mutluluğa koşan yolda Mevlana,
Düşkünlere yeten kolda Mevlana,
Bahçelerden yeni çiçek sun ona.

Allah için dönüp duran Mevlana,
Dostluk için yürek sunan Mevlana,
Dört kıtaya bağlar kuran Mevlana,
Bahçelerden yeni çiçek sun ona.

Dergahında umut besler Mevlana,
Her anında hakkı söyler Mevlana,
Kardeşliğe çağrı adı Mevlana,
Bahçelerden yeni çiçek sun ona.

Aşıklar Sultanı Hz. Mevlana’ya

Âşılar sultanısın
Sadıklar burhanısın
Dertliler dermanısın
Ya Mevlâna Mevlâna

Mâna kapısının çaldın
Ordan ummana daldın
Gönül ehline yandın
Ya Mevlâna Mevlâna

Maşuk hallere koydu
Gönül sevgiyle doldu
Dünya sarrafı oldu
Ya Mevlâna Mevlâna

Sohbet hırkasın giydi
Semâ’da boyun eğdi
Cümle mahlukat sevdi
Ya Mevlâna Mevlâna

Keşfi ilimden arslan
Hak’kın beytine yaslan
Gönül yanmada uslan
Ya Mevlâna Mevlâna

Tekbir dilinde sedâ
Her şey insana feda
Rahmet verendir Hüda
Ya Mevlâna Mevlâna

Gönülde duman tüter
Sinende güller biter
Aşıklar sende güler
Ya Mevlâna Mevlâna

Hicret ateşi yanar
Gönül pınarın kanar
Seven yürekler anar
Ya mevlâna Mevlâna

Malda cömertlik sende
Canda cömertlik sende
Tende cömertlik sende
Ya Mevlâna Mevlâna

Gönül zikreder sende
Gönül fikreder sende
Gönül şükreder sende
Ya Mevlâna Mevlâna

Konya beldesi durak
Yakar gönlümü firak
Nefsin semâ da bırak
Ya Mevlâna Mevlâna

Zikirde geldik dize
Aşkın yetiyor bize
Şeref ver gönlümüze
Ya Mevlâna Mevlâna

Mevlana’nın Hayatı

Mevlana’nın Sözleri

Sponsorlu Bağlantılar

Nasıl Buldular?

Mevlana eserleri, mevlananın eserleri vikipedi, mevlananın hayatı, mevlananın eserleri ve şiirleri, mevlana eserleri vikipedi, mevlanann iirleri, mevlananın eserleri, mevlana eserleri ve şiirleri, mevlananın hayatı vikipedi, mevlana şiirleri ve eserleri

İlk Yorumu Siz Yapın

ins { background: transparent; text-decoration: none; }