April 22, 2018

Sponsorlu Bağlantılar

Fuzuli Eserleri

Fuzuli Türkçe Eserleri

 • Divan
 • Leyla ile Mecnun
 • Beng ü Bade
 • Sıhhat ve Maraz
 • Enisü’l-Kalb
 • Terceme-i Hadis-i Erbain (Kırk Hadis)
 • Hadikatü’s-Süedâ (Mutluların Bahçesi)
 • Mektupları
 • Hz Ali Divanı
 • Risale-i Muammeyat
 • Şikâyetnâme
 • Su Kasidesi
 • Heft Câm
 • Rindü Zahid

Fuzuli Sözleri

 • Aşıklar zelil ve bayağı olur Safâ ve saygınlık, sevilene yaraşır.
 • Aşk ayıbı zamandır.
 • Aşk, canın belasıdır.
 • Aşksız güzellik bayağıdır; güzellikse aşk pazarında mezad.
 • Cana tamah etme, can elbet geçicidir.
 • Cihanda eski usuldür, fayda arayan, zararı da istemiş olur Sevgili isteyen, eziyete hazırlanmalı; define arayan yılanı göze almalıdır.
 • Cesaret ve edep atalar mirasıdır.
 • Deliye hazine değil, virane gerektir.
 • Dünyaya ümit tutmak olmaz; asla ölümü unutmak olmaz.
 • Dünyada ümit bir direktir.
 • Evlad can cevherine bedeldir; evlad bırakan ad bırakır.
 • Ebedi sevgi ezelde takdir edildiyse, bu kader kaza ile önlenebilir mi?
 • Güzelliğin vasıflarını söylemek için söz çoktur; ama güzelliğin tatlılığına hiç söz yoktur.
 • Güzellik olmasa aşk ortaya çıkmaz; aşk olmasa güzellik yüz göstermez.
 • Hicran vuslatın gecesi ise; vuslat firakın şafağıdır, fecridir.
 • İyi haber karınca hızıyla yürüyemezken, kötü haber şimşek süratiyle yayılır.
 • Kızlar gizli gerek Gizli olduğu için değerli değil midir hazine?
 • Nefes hesabıyla sona erince ömür, ya bir kurtuluş ve muştu; ya bir başlangıç ve korkudur.
 • Söylesm tesiri yok; Söylemesem, gönül razı değil.
 • Topraktan olanı toprağa vermek gerek.
 • Varlık gam tuzağıdır, hür olmak yoklukladır.
 • Vuslat! Ah! Ne efsunkâr bir kelime, ne kutlu bir an!
 • Vuslat olunca ayrılıktan korkmak gerek.
 • Zaman! Ah zaman! Hem dost, hem düşman.
 • Zincir, deliye gerektir.

Fuzuli Şiirleri

Gazel

Mende Mecnundan füzun aşıklık istedadı var
Aşık-ı sadık menem Mecnunun ancak adı var

Kıl tefahür kim senin hem var ben tek aşıkın
Leylanın Mecnunu Şirinin eğer Ferhadı var

Sponsorlu Bağlantılar

Ehl-i temkinem beni benzetme ey gül bülbüle
Derde sabrı yok anın her lahza bin feryadı var

Öyle bed-halem ki ahvalim görende şad ol
Her kimin kim dehr cevrinden dil-i naşadı var

Gezme ey gönlüm kuşu gafil feza-yı aşkta
Kim bu sahranın güzer-gahında çok sayyadı var

Ey Fuzuli aşk men’in kılma nasihten kabul
Akıl tedbiridir ol sanma ki bir bünyadı var

Gazel

Dostum alem seninçün ger olur düşmen bana
Gam degil zira yetersin dost ancak sen bana

Aşka saldım ben beni pend almayıp bir dosttan
Hiç düşmen eylemez anı kim ettim ben bana
Can ü ten oldukça benden derd ü gam eksik degil
Çıksa can hak olsa ten ne can gerek ne ten bana
Gamze tigin çekti ol mah olma gaafil ey gönül
Kim mukarrerdir bu gün ölmek sana şiven bana
Ey Fuzuli çıksa can çıkmam tarik-i aşktan
Reh-güzer-i ehl-i aşk üzre kılın medfen bana,

Su Kasidesi


Der Na’t-i Hazret-i Nebevi

Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su
Kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çare su
Âb-gûndur günbed-i devvar rengi bilmezem
Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvare su
Zevk-i tiğinden aceb yok olsa gönlüm çak çak
Kim mürur ilen bırakır rahneler divare su
Suya versin bağ-ban gül-zarı zahmet çekmesin
Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gül-zare su
Ohşadabilmez gubarını muhharir hattına
Hame tek bakmaktan inse gözlerine kare su
Arızın yadiyhle nem-nak olsa müjganım nola
Zayi olmaz gül temennasiyle vermek hare su
Hayret ilen parmağın dişler kim etse istima
Parmağından verdiği şiddet günü Ensar’e su
Eylemiş her katreden bin bahr-i rahmet mevc-hiz
El sunup urgaç vuzu için gül-i ruhsare su
Hâk-i payine yetem der ömrlerdir muttasil
Başini taştan taşa urup gezer avare su
Zerre zerre hâk-i der-gâhina ister sala nûr
Dönmez ol der-gâhtan ger olsa pâre pâre su
Zikr-i na’tin virdini derman bilir ehl-i hatâ
Eyle kim def’-i humar için içer mey-hâre su
Yâ Habibu’llah yâ hayru’l-beşer müştâkinim
Eyle kim leb-teşneler yanip diler hemvâre su
Sensin ol bahr-i keramet kim şeb-i Mirâc’da
Şeb-nem-i feyzin yetirmiş sâbit ü seyyâre su
Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânıma
Var ümîdim ebr-i ihsânın sepe ol nâre su
Yümn-i na’tinden güher olmuş Fuzûli sözleri
Ebr-i nîsandan dönen tek lü’lü-i şeh-vâre su
Hâb-i gafletten olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
Hâb-ı hasretten dökende dîde-i bîdâre su
Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam
Çeşme-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su
Gam günü etme dil-i bîmârdan tiğin diriğ
Hayrdır vermek karanu gecede bîmâre su
İste peykânın gönül hecrinde şevkim sâkin et
Susuzum bir kez bu sahrâda benim’çün ara su
Ben lebin müştâkiyim zühhâd kevser tâlibi
Nitekim meste mey içmek hoş gelir huş-yâre su
Ravza-i kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr
Aşık olmuş gâliba ol serv-i hoş-reftare su
Su yolun ol kûydan toprağ olup tutsam gerek
Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vâre su
Dest-busı arzusiyle ger ölsem dostlar
Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su
İçmek ister bölübülün kanın meger bir reng ile
Gül budağının mizâcına gire kurtare su
Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
İktida kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’e su
Seyyid-i nev’-i beşer deryâ-yi dürr-i istifâ
Kim sepiptir mu’cizâtı âteş-i eşrâre su
Kılmak için tâze gül-zâr-i nübüvvet revnâkın
Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâre su
Mu’cizi bir bahr-i bî-pâyân imiş âlemde kim
Yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâre su

Fuzuli Kimdir? – Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

Nasıl Buldular?

Fuzulının eserlerı, fuzuli szleri, fuzuli eserleri, fuzulinin eserleri nelerdir, fuzuli dostluk sözleri, fuzuli eserleri nelerdir, fuzulini eserleri

İlk Yorumu Siz Yapın

ins { background: transparent; text-decoration: none; }